اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 اردیبهشت 1402

اتحاديه صادركنندگان استان سمنان

اهداف اتحادیه:
1-تلاش برای ساماندهی تولید و بهبود کیفیت خدمات دهی به اعضاء.
2-بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا،قیمت،بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضاء با بهره گیری از آخرین رهیافت های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صادرات.
3-مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیش نویس و مصوبات مرتبط با صادرات کالاها و خدمات در جهت حفظ منافع ملی و اعضاء با هماهنگی اتاق ایران.
4-ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت های اعضاء.
5-ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف اتحادیه فعالیت های صادراتی اعضاء و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی.
6-فعا لیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در اتحادیه.
7-ارتقاء اعتبار و حیثیت اعضاء اتحادیه از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضوء.
8-انجام هرگونه فعا لیت های علمی ،تحقیقاتی در داخل و خارج کشور در چهارچوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف اتحادیه.
9- تلاش برا ی تولید و ارتقای کیفیت کالاهای موضوع فعا لیت اتحادیه.
10-کمک به تحقق هدفهای کمی وکیفی تعیین شده برای صادرات کالاها و یا خدمات موضوع فعالیت اتحادیه.
11- حمایت از منافع مشترک اعضاء.
12- ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء.
13- تشویق وحمایت از سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که زمینه افزایش تولید صادراتی را فراهم میکند.
14-جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضاء از طریق اعمال ضوابط کمیته انظباطی اتاق ایران.
15- تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی کالاها و یا خدمات صادراتی کشور و ایجاد فرصتهای مناسب برای کلیه اعضاء جهت ورود به این بازارها.
16-مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز صادرات کالاها و خدمات موضوع فعا لیت اتحادیه و کنترل آن از طریق تاسیس شرکتهای بازرسی.
17- کوشش درجهت رفع اختلافات فی ما بین اعضاء و عنداللزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران.
18-معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز.
19-اجرای آندسته از وظایف اجرائی مرتبط با امور تولیدی وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی که به اتحادیه تفویض میشود.
20-برگزاری و یا حضوردر نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با وظایف اتحادیه.
21-کوشش برای جذب  سرمایه ،فن آوری،مدیریت،دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های موضوع فعالیت اتحادیه.
22- ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات گروه کالایی موضوع فعالیت اتحادیه مربوط به نهادها و سازمانها و وزارتخانه های ذیربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت اطلاع.

وب سایت اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان  www.speu.ir

اعضای هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان استان  سمنان

1 آقای دکتر سعید ترکمان  ریاست اتحادیه   از شرکت طب پلاستیک نوین
2 آقای علی  اصغر جمعه ای  خزانه دار  ، شخص حقیقی
3 آقای حمید علوی  نائب رئیس  از شرکت نمکهای باریم و استرانسیوم
4  آقای  مهدی حداد  نائب رئیس از شرکت  نوبر سبز
5 آقای احمد عجم حسنی منشی
6  آقای سید رضا مقدسی عضو هیات رئیسه
7 آقای علی رستمی عضو هیات رئیسه

آقای کیوان قدس  بازرس  اصلی  شخص حقیقی

دبیر : سرکار خانم گرجی