اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

دیدار رییس اتاق با سرپرست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان

دیدار جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان با احمد ریواده سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان
در این نشست هماهنگی و تعامل فی مابین بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت
@seccima
www.seccima.ir