اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

29 اردیبهشت 1402

پفلت لوله های پلی اتیلن

پمفلت لوله های پلی اتیلن PE
برای کاربرد آبیاری- ویژگیها مطابق با استاندارد ملی 7607
اطلاعات بیشتر