اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

معرفی سامانه ثبت نیازهای علمی

طی اطلاع وزارت علوم تحقیقات و فناوری سامانه ای به نشانی https://sajed.msrt.ir برای ثبت نیازها راه اندازی شده است ، کلیه شرکت ها و دستگاه های اجرایی می توانند با ورود به سامانه فوق نیازهای پژوهشی صنعتی و کاربردی خود را ثبت نمایند