اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 اردیبهشت 1402

پمفلت” رنگ رویه نیمه براق تزئینی بر پایه رزین آلکید مطابق با استاندارد ملی شماره 5475

پمفلت” رنگ رویه نیمه براق تزئینی بر پایه رزین آلکید مطابق با استاندارد ملی شماره 5475
اطلاعات بیشتر