اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

17 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • عضویت اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی در اتاق های سراسر کشور

عضویت اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی در اتاق های سراسر کشور

طی اطلاع معاونت کسب و کار اتاق ایران پیرو مصوبه 47709/ت 58282 ه 1400/5/5 هیات وزیران ” سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است ” و همچنین با عنایت به مفاد نامه شماره 11924 مورخ 30/8/1400 مدیریت امور حقوقی اتاق ایران به استحضار میرساند عضویت اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی در اتاق های بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سراسر کشور بلا مانع است