اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

20 مرداد 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • حدود وظائف و اختیارات هیات خبرگان بانکی برای نمایندگی موضوعات بانک مرکزی در استان ها

حدود وظائف و اختیارات هیات خبرگان بانکی برای نمایندگی موضوعات بانک مرکزی در استان ها

حدود وظائف و اختیارات هیات خبرگان بانکی برای نمایندگی موضوعات بانک مرکزی در استان ها
اطلاعات بیشتر