اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

19 مرداد 1401

تمدیدمهلت پرداخت بر شناورهای رو- رو متردد در بنادر شمالی

تمدیدمهلت پرداخت بر شناورهای رو- رو متردد در بنادر شمالی
اطلاعات بیشتر