اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

18 آذر 1401

رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست

پیرو مصوبات سومین جلسه شورای فنی استان سمنان مقرر گردیده رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیستHSE برابر ضوابط و آئین نامه های موجود در کلیه پروژه های مربوطه لحاظ بشود
مراتب جهت استحضار فعالین اقتصادی