اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

همکاری دانشگاه با صنعت

دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه و صنعت  در دی 1400 برگزار میگردد ، مراتب جهت اطلاع فعالین محترم اقتصادی