اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

دستور رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی

دستور رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی
اطلاعات بیشتر