اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

27 اردیبهشت 1402

فهرست کالا های مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات

فهرست کالا های مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات با اعمال آخرین تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1400 در تار نمای www.isiri.gov.ir بخش بانک اطلاعاتی در دسترس می باشد