اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

17 آذر 1401

57317680

نشست بازرگانی با تجار قزاقستان- 2 اسفند 1400

نشست بازرگانی با تجار قزاقستان

زمان : 2 اسفند 1400
محل برگزاری : تهران اتاق ایران
سهمیه استان سمنان : سه شرکت تجاری که با قزاقستان مراوده تجاری دارند
فهرست تجار قزاقی به پیوست
👈🏿 خواهشمند است متقاضیان تا روز شنبه موارد را روابط عمومی به شماره تلفن 02331651205 اطلاع بدهند

فهرست هیئت قزاقستانی