اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

15 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • دومین نمایشگاه توانمندی های تولیدی استان قم  و نهضت ساخت داخل- سوم اسفند 1400

دومین نمایشگاه توانمندی های تولیدی استان قم  و نهضت ساخت داخل- سوم اسفند 1400

 طی اطلاع اتاق قم
دومین نمایشگاه توانمندی های تولیدی استان قم  و نهضت ساخت داخل
سوم اسفند 1400
مکان قم : کیلومتر یک آزاد راه تهران – شهر نمایشگاهی قم