اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

20 مرداد 1401

شروع فعالیت خودروسازی در جمهوری فدرال نیجریه

طی اطلاع وزارت امورخارجه خودرو سازی Dangote Peugeot Atomobile در جمهوری فدرال نیجریه آغاز به کار نموده است
اطلاعات بیشتر