اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

اصلاح دو بند شیوه‌نامه اجرایی منابع بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال1400

به پیوست تصویرنامه شماره 284759/60 مورخ 27/11/1400 معاون محترم هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت متبوع درخصوص اصلاح دو بند شیوه‌نامه اجرایی منابع بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 جهت استحضار و آگاهی فعالین محترم اقتصادی
اطلاعات بیشتر