اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

عملیاتی شدن تامین مالی زنجیره ای و تسهیلات مبتنی بر فاکتور الکترونیک

عملیاتی شدن تامین مالی زنجیره ای و تسهیلات مبتنی بر فاکتور الکترونیک
اطلاعات بیشتر