اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

184

درج قیمت مصرف کننده همزمان با درج قیمت تولید کننده

درج قیمت مصرف کننده همزمان با درج قیمت تولید کننده
👈🏿 طی اطلاع سازمان صمت استان سمنان