اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

29 اردیبهشت 1402

نظارت بر واحدهای صنفی مبنی بر رعایت نصب برچسب قیمت مصرف کننده مطابق با ضرایب سود مصوب

نظارت بر واحدهای صنفی مبنی بر رعایت نصب برچسب قیمت مصرف کننده مطابق با ضرایب سود مصوب
اطلاعات بیشتر