اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

29 اردیبهشت 1402

53 دوره نمایشگاه بین المللی الجزایر

سفارت الجزایر در تهران در خصوص دعوت از بازرگانان و شرکت های ایرانی جهت شرکت در 53 دوره نمایشگاه بین المللی الجزایر
پنجاه وسومین نمایشگاه بین المللی الجزایر