اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

اعلام نظر در خصوص ” بسته سیاست های تشویقی و رفع موانع تولید “

اعلام نظر در خصوص ” بسته سیاست های تشویقی و رفع موانع تولید “
خواهشمند نقطه نظرات تا 15 اردیبهشت 1401 به نمابر 02333464500 اعلام نمایید
اطلاعات بیشتر