اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

الزام ثبت صادرکنندگان محصولات دامی به ازبکستان از سوی کمیته دولتی دامپزشکی این کشور و تکمیل پرسشنامه مرتبط جهت حضور در بازار این کشور 

الزام ثبت صادرکنندگان محصولات دامی به ازبکستان از سوی کمیته دولتی دامپزشکی این کشور و تکمیل پرسشنامه مرتبط جهت حضور در بازار این کشور
اطلاعات بیشتر