اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 اردیبهشت 1402

اخذ درخواست بخش خصوصی فعال در حوزه شیرینی جات سنتی در هیات موسس اتحادیه صادرکنندگان شیرینی جات سنتی ایران

اخذ درخواست بخش خصوصی فعال در حوزه شیرینی جات سنتی در هیات موسس اتحادیه صادرکنندگان شیرینی جات سنتی ایران
اطلاعات بیشتر