اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

متن سخنرانی رئیس جمهور ازبکستان در افتتاحه همایش سرمایه گذاری تاشکند

متن سخنرانی رئیس جمهور ازبکستان در افتتاحه همایش سرمایه گذاری تاشکند
اطلاعات بیشتر