اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

متن سخنرانی رئیس جمهور ازبکستان در افتتاحه همایش سرمایه گذاری تاشکند

متن سخنرانی رئیس جمهور ازبکستان در افتتاحه همایش سرمایه گذاری تاشکند
اطلاعات بیشتر