اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

17 آذر 1401

ماخاچ قلعه

راه اندازی خطوط منظم کشتیرانی از بنادر شمالی به بندر ماخاچ قلعه روسیه

راه اندازی خطوط منظم کشتیرانی از بنادر شمالی به بندر ماخاچ قلعه روسیه
اطلاعات بیشتر