اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 آبان 1401

12524

بهره مندی از بند(و) تبصره 15 قانون بودجه سال 1401

تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که با تأیید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه در ساعات اوج مصرف‌، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر‌اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۳۹۹ تعیین می‌شود.