اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

19 مرداد 1401

دوگانه 123

دستورالعمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و آموزش دوگانه

دستورالعمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و آموزش دوگانه
اطلاعات بیشتر