اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

محجور

دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در موسسات اعتباری و مالی

دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در  موسسات اعتباری و مالی
اطلاعات بیشتر