اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

24 آذر 1401

ایتالیا12

خارج کردن وجوه از حساب های بانکی و نیز اموال غیر منقول از کشور ایتالیا

خارج کردن وجوه از حساب های بانکی و نیز اموال غیر منقول از کشور ایتالیا
طی اطلاع معاونت کسب و کار اتاق ایران به استحضار می رساند گزارش شده است ” خارج کردن وجوه از حساب های بانکی و نیز اموال منقول و غیر منقول از کشور ایتالیا به علت درخواست کشور آمریکا ” با محوریت بر شناسایی و توقیف اموال و دارایی های جمهوری اسلامی ایران توسط دستگاه قضایی کشور ایتالیا و محتمل بودن این مورد در جریان می باشد لذا جهت استحضار و بهره برداری اعضای اتاق بازرگانی اطلاع رسانی می گردد