اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 آذر 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • مرکز پژوهش اتاق ایران منتشر کرد  گزارش اقتصاد دانش_بنیان_مفهوم_الزمات_شاخصها_راهکارها