اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

31 شهریور 1401

  • خانه
  • اخبار تشکل ها
  • مرکز پژوهش اتاق ایران منتشر کرد  گزارش اقتصاد دانش_بنیان_مفهوم_الزمات_شاخصها_راهکارها
ppp

مرکز پژوهش اتاق ایران منتشر کرد  گزارش اقتصاد دانش_بنیان_مفهوم_الزمات_شاخصها_راهکارها

مرکز پژوهش اتاق ایران منتشر کرد
گزارش اقتصاد دانش_بنیان_مفهوم_الزمات_شاخصها_راهکارها
دریافت گزارش