اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

17 آذر 1401

رفع تعلیق مجوز واردات تخم مرغ، مرغ، قطعات مرغ و جوجه تا اطلاع ثانوی

رفع تعلیق مجوز واردات تخم مرغ، مرغ، قطعات مرغ و جوجه تا اطلاع ثانوی
اطلاعات بیشتر