اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

10 مرداد 1401

چهارمین رویدادالگوها و راهکارهای نوین در همکاری صنعت و دانشگاه

چهارمین رویدادالگوها و راهکارهای نوین در همکاری صنعت و دانشگاه
اطلاعات بیشتر