اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

1 آذر 1401

اجرایی شدن موافقتنامه نظام تجارت ترجیحی بین کشورهای اسلامی TPS/OIC

▪️اجرایی شدن موافقتنامه نظام تجارت ترجیحی بین کشورهای اسلامی TPS/OIC
اطلاعات بیشتر