اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

اجرای طرح آزمایشی پروژه کریدور ساده سازی گمرکی با کشور روسیه

اجرای طرح آزمایشی پروژه کریدور ساده سازی گمرکی با کشور روسیه
اطلاعات بیشتر