اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

2 خرداد 1402

رفع تعهدات ارزی صادرات به کشور عراق و صادرات خدمات فنی و مهندسی

رفع تعهدات ارزی صادرات به کشور عراق و صادرات خدمات فنی و مهندسی
اطلاعات بیشتر