اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

27 اردیبهشت 1402

گزارش پایش احکام قانون بهبود محیط کسب و کار در سال 1400

گزارش پایش احکام قانون بهبود محیط کسب و کار در سال 1400
👈🏿 خواندن این گزارش به فعالین اقتصادی توصیه میشود