اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

گزارش پایش احکام قانون بهبود محیط کسب و کار در سال 1400

گزارش پایش احکام قانون بهبود محیط کسب و کار در سال 1400
👈🏿 خواندن این گزارش به فعالین اقتصادی توصیه میشود