اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

اجرای قانون خدمت وظیفه عمومی

تصویر نامه شماره 159525 مورخ 28 شهریور 1401 در خصوص ضرورت گذارندن خدمت وظیفه عمومی و پرهیز از جذب و بکارگیری مشمولین غایب
اطلاعات بیشتر