اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

هفتمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد دانش بنیان

هفتمین همایش ملی
تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد دانش بنیان
دی 1401
اتاق بازرگانی کرمانشاه