اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

17 آذر 1401

راه اندازی سامانه فراخوان های فناورانه وزارت صمت

پیرو نامه شماره 181560/60 مورخ 26/07/1401، آدرس سامانه فراخوان های فناورانه وزارت صمت www.smt-tech.ir اعلام می گردد