اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

16 آذر 1401

الزام ثبت اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها

الزام ثبت اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها
ماده 6 مکرر 2 قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
اطلاعات بیشتر در پیوست