اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

29 اردیبهشت 1402

قانون نحوه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه ای

قانون نحوه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه ای
اطلاعات بیشتر