اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

13 بهمن 1401

download

‍  ثبت نام و عضویت در مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن

به اطلاع کلیه اعضاء اتاق ایران می رساند، برابر مصوبه هیئت رئیسه محترم اتاق ایران، مجوز تاسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ژاپن صادر گردیده است. بدینوسیله از کلیه اعضاء واجد شرایط دعوت می شود جهت ثبت نام و عضویت در مجمع عمومی موسس مدارک خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ به امور بین الملل اتاق ایران ارسال فرمایند تاریخ مجمع عمومی موسس متعاقباً اعلام خواهد شد.
مدارک مورد نیاز جهت عضویت در مجمع عمومی مؤسس(وفق ماده ۹ آیین نامه):
الف- برخورداری از کارت بازرگانی یا عضویت معتبر اتاقهای سراسر کشور یا اتاق تعاون
ب ارایه یکی از مدارک مثبته دال بر فعالیت تجاری با کشور مربوطه شامل اظهار نامه گمرکی ناظر بر تبادل کالا با کشور مربوطه مستندات ثبت شرکت در کشور مربوطه اسناد شرکت در مناقصه در کشور مربوطه، همچنین در خصوص شرکتهای حمل و نقل بین المللی، ارایه اسناد نمایندگی از شرکت های کشتیرانی کشور مربوطه و یا ارائه مدارک مثبته دال بر حمل بار از دریا به مقصد کشور مربوطه که به تایید واحد کارنه تیر اتاق رسیده باشد)
. واریز مبلغ ۵ میلیون ریال به حساب اتاق ایران بعد از تایید احراز شرایط الف و ب توسط اتاق ایران تبصره: اتاق های سراسر کشور ضمن مصوبه هیئت رئیسه اتاق مربوطه میتوانند یک نفر از اعضاء خود را بدون احراز شرایط مندرج در بند ب جهت عضویت در مجمع عمومی موسس معرفی نمایند.