اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 خرداد 1402

برقراری سرویس های منظم کشتیرانی 

طی اطلاع انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته سرویس های منظم کانتینری از مبادی بنادر چابهاربه مقصد کاندلا(هندوستان) و بندر آستار به مقصد آکتائو (قزاقستان) را برقرار نموده مراتب جهت استحضار فعالین محترم اقتصادی
اطلاعات بیشتر