اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

2 بهمن 1401

معرفی ظرفیت آزمایشگاه دانشگاه سمنان بعنوان آزمایشگاه معتمد همکار قابل توجه اعضای محترم اتاق بازرگانی سمنان

دانشگاه سمنان به عنوان بزرگترین مرکز آموزش عالی استان سمنان مطابق با وظایف و رسالت های تعریف شده در اسناد بالادستی کشور و برنامه های ابلاغی دولت حاضر به عنوان الگویی مناسب در توسعه پایدار و دانشگاهی کارآفرین در حال انجام امور تدوین شده میباشد یکی از رسالتهای اصلی این دانشگاه کمک و همیاری پژوهشی به سازمانهای دولتی و خصوصی به منظور دستیابی و بهره برداری حداکثری از پتانسیل بالقوه استان است.
در همین راستا، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سمنان در سال ۱۳۹۸ با هدف ساماندهی امکانات و تجهیزات مورد نیاز گروه های مختلف آموزشی و پژوهشی، بهره وری بهینه از امکانات ایجاد ارتباط بیشتر میان پژوهشگران و فناوران و با در نظر گفتن فرصتها برای پاسخ دهی به نیاز متقاضیان منطقه ای و ملی راه اندازی شده است در حال حاضر این آزمایشگاه دارای بیش از ۴۰ زیر مجموعه آزمایشگاهی متنوع میباشد که امکان انجام آزمونهای گسترده ای را در سطح استاندارد قابل قبـولـی بـه انجـام می رساند با تکیه بر همین پتانسیل این دانشگاه در نظر دارد تا با تعریف و تعیین استانداردها و پروتکلهای آزمایشگاهی بــه عنوان آزمایشگاه معتمد و همکار با آن مجموعه در جهت رشد و نمو اهداف صنعتی استان همکاری نماید. لیست آزمایشگاهها و خدمات آزمایشگاهی زیر مجموعه سامانه آزمایشگاه مرکزی به پیوست تقدیم شده است. خواهشمند اســــــــــت جهت بررســــــــــی جزييـــــــات بيشـــــــــر ســامانه ی آزمایشگاه مرکـــــــــزی بــــــــه ، آدرس تارنمــــــــــای
Www.centrallab.semnan.ac.ir مراجعه فرمایید.