اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

4 بهمن 1401

مشارکت و اطلاع رسانی – اولین رویداد « ایران قــوی 1401 »

مشارکت و اطلاع رسانی – اولین رویداد « ایران قــوی 1401 »
25 الی 27 بهمن 1401
تار نمای رویداد www.idmevent.ir
اطلاعات بیشتر 09187217353 آقای سجادی