اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

27 اردیبهشت 1402

سومین کنفرانس اب با شعار « آشکارسازی آثار جامع آب در تخصیص و باز تخصیص آثار اقتصادی محیط زیست اجتماعی و سیاسی»

سومین کنفرانس اب با شعار « آشکارسازی آثار جامع آب در تخصیص و باز تخصیص آثار اقتصادی محیط زیست اجتماعی و سیاسی»
سه شنبه دوم اسفند 1401
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در راستای انجام وظایف خود با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو اقدام به برگزاری سومین کنفرانس اقتصاد آب با شعار” آشکارسازی آثار جامع آب در تخصیص و باز تخصیص آثار اقتصادی محیط زیست اجتماعی و سیاسی” در روز سه شنبه دوم اسفند ماه نموده .است بدین وسیله از تمامی افراد علاقه مند دعوت میشود به منظور ثبت نام جهت حضور در این کنفرانس به وب سایت https://waterecoconf.awnrc.com/fa مراجعه فرمایند. همچنین پوستر کنفرانس و کارگاه آموزشی جهت استحضار به پیوست ارسال گردیده است.