اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 اردیبهشت 1402

طی اعلام اداره کل استاندارد سمنان : ارائه 5 پمفلت با محوریت بازرسی خدمات مطابق با استانداردهای ملی

طی اعلام اداره کل استاندارد سمنان : ارائه 5 پمفلت با محوریت بازرسی خدمات مطابق با استانداردهای ملی
الزمات بهداشتی چلوکبابی ها ، رستوران ها و قهوره خانه ها
پمفلت خانه سالمندان 
پمفلت شرایط بهداشتی مراکز فروش و مواد غذایی 
مرکز عرضه پمفلت