اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

29 اردیبهشت 1402

تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و نحوه صدور و تمدید و ابطال کارت بازرگانی

تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و نحوه صدور و تمدید و ابطال کارت بازرگانی
اطلاعات بیشتر