اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

28 اردیبهشت 1402

گزارشات 56 تا 60 از سلسه گزارش های تحولات تجارت جهانی از منظر تاثیر گذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک

مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر کرد
گزارشات 56 تا 60 از سلسه گزارش های تحولات تجارت جهانی از منظر تاثیر گذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک

👈🏿 خواندن این گزارش ها به فعالین اقتصادی توصیه میشود