اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان سمنان

26 اردیبهشت 1402

انجمن آزمایشگاه های همکار استان سمنان

محل استقرار : شهرستان سمنان
اعضای هیات مدیره : آقایان محمد علی شریعت ، فرهاد صدقیانی ، علی صادقی ، کوروش کیهانی زاده ، خانم زهره گیلوری

رییس هیات مدیره : آقای محمد علی شریعت